VOP

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte tiež len „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť (každej) zmluvy uzatvorenej medzi  Objednávateľom a Poskytovateľom za účelom poskytnutia výučby (parkour tréningov) Poskytovateľom Objednávateľovi alebo Objednávateľom určenej osobe. 2.Poskytovateľom pre účely VOP sa rozumie občianske združenie Wacademy sídlo 9,Rišňovce 951 21, IČO: 51735652.

Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 18.12.2018.

Prihlasovanie sa na kurz

Prihlásiť sa na kurz on-line prihláškou na webstránke www.woolfacademy.sk alebo osobne. Prihlásenie sa na kurz je záväzné, v prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na kurz sa dostávajú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu. Prihlásením sa na kurz zároveň vyjadrujete, že ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami a storno podmienkami nášho združenia a že s nimi bez výhrady súhlasíte. Taktiež ste povinný vyplniť prihlášku o členstve, ktorú nájdete v každom kurze.

Prevádzkový poriadok telocvične

Pred prvou návštevou je potrebné sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom našej telocvične. Každý návštevník súhlasí, že si prečítal a oboznámil sa s prevádzkovým poriadkom WOOLFACADEMY. Prevázkový poriadok nájdete v tomto odkaze: prevádzkový poriadok

Úhrada kurzu, platobné podmienky

Členské za objednávku kurzov je nutné uhradiť v deň vystavenia objednávky a faktúry. Úhradu je nutné zrealizovať v hotovosti na mieste konania kurzu alebo prevodným príkazom na základe vystavenej proforma faktúry.

V prípade, že objednávateľ zvolí možnosť úhrady objednávky prevodným príkazom, automaticky sa mu vystavuje proforma faktúra, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr v deň splatnosti. Pokiaľ nebude faktúra uhradená a objednávateľ sa dopredu nedohodne inak, môže byť jeho miesto na kurze nahradené iným účastníkom.

Faktúry, daňové doklady

Faktúra – daňový doklad bude zákazníkovi vystavená na základe úhrady a to do 15 dní od pripísania úhrady na náš bankový účet. Všetky faktúry sa zasielajú e-mailom na adresu, ktorú zákazník zadá pri objednávke kurzu.

Absolvovanie a realizácia kurzu

Každý termín kurzu má svoju dĺžku trvania. Tieto dni kurzov nadväzujú bezprostredne za sebou a to v denných časoch, pokiaľ zmena vopred nie je zverejnená na našej webovej stránke (zdôvodu sviatku, plánovanej odstávky elektriny, atď.). Víkendové kurzy prebiehajú vždy v sobotu.

Storno podmienky

Účel storno podmienok

Storno podmienky sa použijú v prípadoch, kedy sa účastník nedostaví dlhodobo a je obmedzený zo zdravotných dôvodov (pošlete nám správu od lekára). Storno podmienky môžu byť posudzované individuálne. V prípade storno objednávky nás kontaktuje na emaily martinsimora@woolfacademy.sk