Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Wacademy podporuje svojou činnosťou rozvoj športu parkour na Slovensku. Poskytuje svojou činnosťou informácie, ktoré sú potrebné na jeho vykonávanie. Organizujeme stretnutia a tréningy pre deti a mládež, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových schopností. Rozvíjame spoluprácu s inými športovými klubmi a združeniami s cieľom propagovať športovú disciplínu parkour.

IČO: 51735652

Sídlo: Nitra

Riaditeľ: Martin Šimora

Prihláška, ktorú si stiahnete a musíte podpísať a priniesť v deň tréningu obsahuje nasledovné ustanovenia.

Článok 1.1 „Úvodné ustanovenia“ – odsek 1  – parkour škola Wacademy je dobrovoľným občianskym združením;

Článok 2.1 „Ciele združenia“ – odsek 1 – podporuje svojou činnosťou rozvoj športu parkour na Slovensku. Združenie organizuje stretnutia a tréningy pre deti a mládež, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových schopností;

Článok 3.2 „Členstvo v združení a jeho vznik“ – odsek 1 – nový člen –  členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo;

Článok 3.1 „Podmienky členstva“ – členom Wacademy  môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia;

Článok 3.5 – „Zánik členstva“ – odstavec 1 – vystúpením – v tomto prípade členstvo zaniká podaním písomnej žiadosti o vystúpenie člena z Wacademy;

 1. Členovia sú povinní zúčastňovať sa na tréningoch pravidelne a v určenom čase.
 2. Členovia sa učia PARKOUR A FREERUNNING (silový tréning, akrobatická časť, preskoky)
 3. Člen je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že sa bude venovať tréningom. Trénuje sa výlučne naboso.
 4. Člen bez vedomia trénera neopustí „svoj“ tréningový priestor.
 5. Každý člen chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok, rešpektuje a riadi sa pokynmi trénera.
 6. Vstup do telocvične bez trénera je zakázaný.
 7. Rodičia a iné osoby majú vstup do telocvične počas tréningu zakázaný.
 8. Študent striktne dodržiava pokyny trénera na hodine.
 9. Združenie WACADEMY, ani tréner, nie je v žiadnom prípade zodpovedné za akékoľvek zdravotné problémy člena, ktoré mu vznikli v súvislosti s alebo v dôsledku účasti na tréningu.
 10. Ak má niekto zdravotné problémy, je povinný upozorniť trénera.
 11. Členský príspevok sa určí podľa dĺžky kurzu. Platí sa ihneď pri zápise (nábore). Ak študent do školy nenastúpi, tento príspevok sa nevracia.
 12. Členský príspevok za tréningy, na ktorých ste neboli sa nevracia. Nárok na vrátenie má študent, ktorý preukáže potvrdením od lekára dlhodobú neschopnosť trénovať (1 mesiac).
 13. Na tréningy treba chodiť načas.
 14. Tréneri majú právo preradiť člena od začiatočníkov k pokročilým a opačne.
 15. Za stratu vecí nezodpovedáme.
 16. Za hrubé porušenie disciplíny môže byť člen združenia Wacademy vylúčený.

Podpisom tejto prihlášky na mieste sa dobrovoľne prihlasujem za nového člena občianskeho združenia Wacademy, o.z., sídlo: 951 21 Rišňovce (ďalej len združenie). Vyhlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) so stanovami a poriadkami združenia, súhlasím s nimi a budem dodržiavať povinnosti člena združenia.

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s poskytnutím osobných údajov uvedených v tejto prihláške občianskemu združeniu Wacademy (ďalej len združenie) v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. na spracovanie mojich osobných údajov predovšetkým na nasledovné účely:

 1. spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska príp. poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, ako aj ďalšie údaje uvedené v prihláške) pre vnútornú potrebu združenia, vrátane vedenia zoznamu členov (súčasných a bývalých), komunikácie s nimi, organizačného zabezpečenia zvolávania orgánov združenia,
 2. spracovanie osobných údajov (meno a priezvisko, emailová adresa, telefón) za účelom zasielania informácií o aktivitách a činnosti združenia a za účelom propagácie činnosti Združenia na e-mailovú adresu člena.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.